מחלקת החינוך

בקשה לרישום תושב חדש - גני ילדים

הצהרת ההורה

האם הינך עולה חדש?

ההורה של הילד/ה שפרטיו כתובים מטה,
כתובת נוכחית:
כתובת עתידית:

פרטי הילד/ה

שם הילד:
מסגרת חינוכית:
חתך גיל:
זרם:
שם המוסד החינוכי:
נא פרט
נא פרט
הערות

הצהרה והתחייבות - להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1 .הנני מצהיר ומתחייב כי:
2. הנני מצהיר ומתחייב כי הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין/ים ואחראי לחינוכו/ם במשותף עם:
כתובת:
(להלן האחראי -הנוסף).
* חובה לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.
3.

* במקרה של הורים גרושים חובה לצרף פסק דין.

מסמכים לצירוף
שם הקובץ פעולות
ת.ז. אמא
ספח של ת.ז. אמא
ת.ז. אבא
ספח של ת.ז. אבא
חוזה רכישה/ שכירות חדש
טופס גריעה/ ביטול רישום מהאגף החינוך בעיר בה התגוררתם
פסק דין שמראה על אפוטרופוס
מכתב מהאחראי הנוסף

אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:

חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר